Sivustomme käyttää evästeitä. Lue lisää. Selvä, kiitos

Tietosuoja

Henkilötietojen tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Chagua kotipalvelut
2234026-8
Harakantie 5
02650 Espoo

Rekisterin nimi

Chagua kotipalvelut asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn lainmukainen peruste (GDPR 6 ja 9 artiklat)

Tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaan hoidossa lain ja asiakkaan suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on laatia asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä edistävä hoitosuunnitelma tämän kotihoidossa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, ja yhteystiedot. Asiakkaan lähiomainen ja laillinen edustaja. Asiakashoito järjestelmässä → asiakkaan terveystiedot, suunnittelu, toteutus, arviointi ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa tarvittavat terveystiedot. Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esimerkiksi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, tai lähihoitajan työtehtävissään laatimat tiedot. Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet. Esimerkiksi laboratoriotutkimuksista ja hoidon yhteydessä tehtävien tutkimusten tulokset tallennetaan asiakasrekisteriin.

Henkilötiedon säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit

Rekisterien tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen tai sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan myös voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

Henkilötietojen vastaanottajat (ne tahot, joille henkilötietoja luovutetaan)

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella, nimenomaisen lainsäännöksen nojalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai lainsäädännön perusteella. Säännönmukaisia luovutuksensaajia ovat muun muassa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävät tahot, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä kansallinen terveysarkisto Omakanta. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan suullisella asiakasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan vain lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan erityisissä tapauksissa luovuttaa myös rekisteröidyn suostumuksella.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tiedot antavat terveydenhuollon toimintayksikön määräämä lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusoikeuden käyttämisestä asiakasrekisteriin. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisena. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti, ja ne osoitetaan rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 9 mukaisesti. Pyynnöt myös toimitetaan aina henkilökohtaisesti toimintayksikköön. Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla.

Mikäli asiakkaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, jolla on asiakasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus. Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään taustatiedostoon siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä ovat myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste tulee merkitä asiakasasiakirjoihin.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (asiakasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Chagua voi liittyä KANTA-arkistoon, minkä jälkeen syntyneet asiakastiedot siirretään KANTA-arkistoon, asiakas voi hallinnoida näitä tietoja OMAKANTA - järjestelmän kautta.